Dear Parents, please note that June 3rd has been declared a national holiday in observance of the birthday of Her Majesty Queen Suthida. As such, schools will be closed in celebration and respect for this joyous occasion. Thank you.

คุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจ

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เราเปิดสาขาแรกที่เอกมัยและขยายสาขาเพิ่มทีประชาอุทิศในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ทำการเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขา สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2559 เราได้ทำการเปิดอีกหนึ่งสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุดในปี 2560 เราก็เปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาสาขาธนบุรีอย่าง ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 สาขาและได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นหลักพื้นฐาน คณะนักการศึกษา บุคคลากรมืออาชีพของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้อุทิศตนในการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพดีเลิศให้กับผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม และได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังวางแนวทางให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน

◼ หลักสูตรการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางสำหรับวัยเตรียมอนุบาล
◼ หลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ในระดับประถมศึกษา
◼ หลักสูตรสหราชอาณาจักรในระดับมัธยมศึกษา
◼ เรียนรู้ทักษะการใช้ทั้ง 3 ภาษาคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีนและวิชาภาษาไทย ในทุกระดับชั้นเรียน
◼ บุคลากรครูผู้สอนนั้นทรงคุณวุฒิในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับสูง
ทำไมจึงต้องเลือกเรียนที่เอสไอเอสบี

◼ การศึกษาแบบองค์รวมที่มีคุณภาพสูง
◼ หลักสูตรการดูแลเด็กเตรียมอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีคุณภาพดีเลิศ
◼ นักเรียนมีความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย
◼ มีค่านิยมทางจริยธรรมที่โดดเด่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ
◼ ครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ
◼ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการดูแลอย่างทั่วถึง
◼ มีความพร้อมทางทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน
◼ มีทุนการศึกษามอบให้แก่ผู้เรียน
◼ การศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
◼ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย
◼ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน
มาตรฐานสากล

เอสไอเอสบีสาขาประชาอุทิศ เป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการประเมินผลสอบของประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบสำหรับเด็กประถมศึกษา ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (iPSLE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการอนุมัติและรับรองจาก ศูนย์สอบนานาชาติของเคมบริดจ์ (CIE) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบ และ ดำเนินการสอบ IGCSE และการสอบระดับมัธยมปลาย (A/AS Level) ตามหลักสูตรสหราชอาณาจักรด้วย เอสไอเอสบีได้รับการรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการของจีนให้เป็นศูนย์ฮันปัน เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนด้วย คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองและยกย่องจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) ซี่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องการตรวจสอบดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล และจากสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ (NEASC) อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการเยาวชนชั้นของโลกอย่างอิสระจาก The Duke of Edinburgh's International Award Scheme


◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของแคมบริดจ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8)
◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของสิงคโปร์ IPSLE ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรูค้วามสามารถของแคมบริดจ์ IGCSE ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10)
◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของแคมบริดจ์ระดับ AS / A ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (Grades 11 and 12)